AVG, privacy beleid

Tjoektjoek kinderopvang gevestigd aan Broederwal 49 te Helmond - Brandevoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17272515 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacy verklaring uiteengezet. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tjoektjoek kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

email: TjoekTjoek.site@gmail.com
telefoon: 06 254 26 980


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen

Je persoonsgegevens worden door Tjoek tjoek kinderopvang verwerkt omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Tjoek tjoek kinderopvang haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. We verwerken deze persoonsgegevens derhalve ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratie.
 • Communicatie ten behoeve van onze dienstverlening.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Ouder

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • IBAN nummer en tenaamstelling
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. documenten, in correspondentie en telefonisch

Kind

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. documenten, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Je persoonsgegevens worden door Tjoektjoek kinderopvang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden Delen van persoonsgegevens met derden

Tjoektjoek kinderopvang verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Tjoektjoek kinderopvang zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tjoektjoek kinderopvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tjoektjoek kinderopvang deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden:

 • Gastouderbureau ‘Thuis van Huis’
 • Overheidsinstanties
 • Partijen die betalingen verwerken

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Privacy Beleid Tjoektjoek kinderopvang - 26-05-2018.


Verwerking persoonsgegevens en foto's

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van de toevertrouwde kinderen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Foto's van kinderen worden enkel gedeeld met de ouders van het betreffende kind. Plaatsing van foto's op onze website wordt enkel gedaan na overleg en toestemming van de ouders. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld dan wel foto's van je kind hebben gedeeld of op onze website hebben geplaatst, neem dan contact met ons op via TjoekTjoek.site@gmail.com. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.


Bewaartermijn

Tjoektjoek kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor het verplichte bewaartermijn verwijzen wij u door naar de website van de belastingdienst.


Beveiliging

Tjoektjoek kinderopvang neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen en alle personen die namens Tjoektjoek kinderopvang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Papieren dossiers worden in een afgesloten cabinet bewaard
 • Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd
 • Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens

Gebruik van cookies en aanverwante technieken

Tjoektjoek kinderopvang gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.


Geautomatiseerde besluitvorming

Tjoektjoek kinderopvang neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tjoektjoek kinderopvang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar TjoekTjoek.site@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten.


Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!